Meni Search

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe vsebin spletne strani www.vegeta.podravka.si

V nadaljevanju so navedeni pravila in pogoji, pod katerimi lahko uporabljate vsebine spletne strani www.vegeta.podravka.si. Zaradi tega vas prosimo, da se z njimi seznanite pred začetkom uporabe teh vsebin. Tako se bomo izognili morebitnim poznejšim nesporazumom in posledicam v zvezi s tem.

Spletno stran www.vegeta.podravka.si (v nadaljevanju besedila: spletno stran Vegeta) je pripravila in ureja Podravka d.d. (v nadaljevanju besedila: Podravka ali mi).

Pri vaši prvi uporabi spletne strani Vegeta bomo mnenja, da ste se v celoti seznanili s temi pogoji, da so vam jasni in da jih sprejemate. Če z njimi ne soglašate, vas prosimo, da ne vstopate na spletno stran Vegeta in ne uporabljate njenih vsebin. Če imate kakršnakoli vprašanja ali vam v zvezi s Pogoji uporabe kaj ni jasno, vas prosimo, da se obrnete na nas s klikom na našo vizitko.

Podobo in vsebino spletne strani Vegeta ter Pogoje uporabe lahko iz določenih razlogov spremenimo, zato vas prosimo, da si jih občasno ogledate, da bi se seznanili z možnimi spremembami. Če boste spletno stran Vegeta uporabljali tudi pozneje, bo to za nas pomenilo, da ste sprejeli vse morebitne spremembe.

UPORABA VSEBIN SPLETNE STRANI VEGETA

Če ste postali registrirani uporabnik ali ne, vam dovoljujemo uporabo gradiv in vsebin na spletni strani Vegeta samo za osebne namene.

NE DOVOLJUJEMO:

 • objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, ki kršijo predpise, veljavne v državi, za katero je bila spletna stran Vegeta objavljena, vključno z lažnimi, žaljivimi, grozilnimi, poniževalnimi, vulgarnimi, rasističnimi in drugimi vsebinami, ki vzbujajo sovraštvo na katerikoli podlagi, kot tudi z vsebinami, s katerimi se kršijo tuje avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, nepooblaščeno razkrivajo podatki, ki so poslovna ali druga skrivnost, osebni podatki tretje osebe, ali se krši pravica do zasebnosti tretje osebe;

 • objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, s katerimi se kršijo pravice otrok, pravica do zasebnosti drugih uporabnikov in tretjih oseb;

 • odkritega ali prikritega oglaševanja kakršnihkoli drugih izdelkov ali storitev, ki niso pod znamko Vegeta;

 • uporabe vsebin in funkcionalnosti spletne strani Vegeta na način, ki lahko povzroči škodo nam, drugim uporabnikom, našim partenrjem ali katerikoli tretji osebi;

 • lažnega predstavljanja z namenom grožnje, manipulacije, prevare ali zapeljevanja v zmoto nas, drugih uporabnikov ali tretjih oseb;

 • objavljanja, pošiljanja, prenosa ali izmenjave nezaželenih vsebin uporabnikom ali tretjim osebam brez njihovega predhodnega pristanka ali prošnje, vključno tudi z večkratnim pošiljanjem gradiva iste ali zelo podobne vsebine (spamming), verižnimi pismi, piramidastimi shemami itd.;

 • kakršnegakoli oviranja ali preprečevanja uporabe spletne strani Vegete drugim uporabnikom;

 • zavestnega objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, ki vsebujejo računalniške viruse, črve, računalniške kode, datoteke in programe, ki lahko povzročijo oviranje, omejevanje delovanja ali uničenje kateregakoli računalniškega programa ali katerekoli računalniške in druge opreme;

 • nepooblaščenega zbiranja, shranjevanja, prenašanja in uporabe kakršnihkoli osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Vegeta;

 • uporabe katerekoli vsebine ali njenega dela v komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Z uporabo vsebin spletne strani Vegeta se strinjate, da naše uredništvo preverja, ali so vsebine, ki jih pošljete, objavite, prenesete ali izmenjate, v skladu s Pogoji uporabe in veljavnimi predpisi. Vendar vsebin uporabnikov pred objavo ne pregledujemo in ne obdelujemo. Ker naše preverjanje ni sistematično, ne jamčimo, da bodo vsebine, ki se bodo pojavile na spletni strani Vegeta, resnične oziroma dovoljene v smislu teh Pogojev uporabe ali dostopne, niti ne jamčimo za izvor takih vsebin.

Pozivamo vas, da nam sporočite, če pri uporabi spletne strani Vegeta opazite vsebine, ki so v nasprotju s temi Pogoji uporabe. To smo vam olajšali tako, da se lahko v kateremkoli trenutku obrnete neposredno na nas s klikom na vizitko.

Če ugotovimo, da je gradivo, ki ga uporabnik preda, objavi ali prenese, v nasprotju s Pogoji uporabe ali veljavnimi predpisi, si naše uredništvo pridržuje pravico, da tako objavo zavrne, spremeni ali iz nje izloči tako gradivo brez predhodnega dovoljenja ali obvestila. Prav tako si odvisno od teže in pogostnosti prekrška pridržujemo pravico, da kot skrajni ukrep ukinemo morebitni uporabniški račun registriranega uporabnika, če ocenimo, da je to potrebno. Ne odgovarjamo za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bila povzročena s takim ravnanjem kateremukoli uporabniku ali tretji osebi.

Ne glede na to, da imamo mi pravico preverjati vsebino, ste vi osebno izključno odgovorni za vsebine, ki jih objavljate, prenašate ali izmenjujete na spletni strani Vegeta. Z uporabo vsebin spletne strani Vegeta se strinjate, da do največjega obsega, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, Podravka ne odgovarja za katerokoli ravnanje ali napako pri objavi, prenosu ali izmenjavi take vsebine, niti za njihove možne posledice, pa tudi ne za škodo, povzročeno drugim uporabnikom ali tretjim osebam zaradi objave take vsebine.

V primeru neupoštevanja določb o vsebinah in aktivnostih v Pogojih uporabe bodo vse uporabnike in tretje osebe doletele ustrezne zakonske posledice in bodo odgovarjali za katerokoli škodo, ki se z nedovoljenimi aktivnostmi ali objavo, oziroma s prenosom prepovedanih vsebin povzroči nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam.

VSEBINE SPLETNE STRANI VEGETA

Na podstraneh spletne strani Vegeta vam omogočamo, da uporabljate različne vsebine in funkcionalnosti. Vsebine ustvarjamo mi, naši sodelavci in partnerji, pa tudi vi, uporabniki.

Razumno si bomo prizadevali, da vam bodo spletna stran Vegeta in vse njene vsebine ter funkcionalnosti dostopni v kateremkoli času v skladu s temi Pogoji uporabe.

Objavljanje vaših vsebin na web site Vegeta ne pomeni, da te vsebine predstavljajo naša stališča, mnenja oziroma priporočila, niti da z njimi soglašamo ali da jih na katerikoli način podpiramo.

REKLAMNE VSEBINE NA SPLETNI STRANI VEGETA

Na spletni strani Vegeta se pojavljajo tudi reklamne vsebine (reklamna sporočila, oglasi, oglasne pasice ipd.). Ne podpiramo oglaševanja, ki zavaja ali je verjetno, da bo zavedlo osebe, ki jim je namenjeno, ter je verjetno, da bo s tem vplivalo na ekonomsko obnašanje teh oseb (zavajajoče oglaševanje).

Do največjega možnega obsega, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, izključujemo odgovornost za kakršnokoli škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam zaradi zakonsko prepovedanega oglaševanja.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Na spletni strani Vegeta se pojavljajo gradiva, katerih vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami (npr. besedila, fotografije, risbe) in z drugimi pravicami intelektualne lastnine (logotipi, zaščitni znaki ipd.). Vsak uporabnik spletne strani Vegeta je osebno odgovoren za spoštovanje tujih avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, ki se nanašajo na vsebine, dostopne na spletni strani Vegeta. Zaradi tega vas prosimo, da se dobro seznanite z vsebino tega poglavja, da bi v celoti spoštovali tuje pravice intelektualne lastnine. V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali nesporazumov se obrnite na nas s klikom na vizitko. Vsebine, ki so zaščitene z intelektualnim lastništvom, lahko kot uporabniki uporabljate samo v osebne, nekomercialne namene.

NE DOVOLJUJEMO:

 • uporabe vsebin, ki se nahajajo na spletni strani Vegeta, v komercialne namene, kar vključuje prevzemanje, razmnoževanje, dajanje v najem, distribuiranje, objavljanje v javnosti, javno predstavljanje in prikazovanje brez predhodne pisne odobritve Podravke

 • da se vsebine, ki se nahajajo na spletni strani Vegeta, uporabljajo za promocijo oziroma oglaševanje kateregakoli izdelka ali storitve brez predhodne pisne odobritve Podravke

 • da se vsebine, ki se nahajajo na spletni strani Vegeta, uporabljajo za prodajo kateregakoli izdelka ali storitve brez predhodne pisne odobritve Podravke

 • spremembe, prevoda, adaptacije ali katerekoli druge predelave takih vsebin v komercialne namene brez predhodne pisne odobritve Podravke.

Zavezujemo se, da bomo brez odlašanja preučili vsako prijavo v zvezi s kršitvijo tega poglavja, še posebno, če se v njej zahteva odstranitev določene vsebine s spletne strani Vegeta. V tem primeru od uporabnikov pričakujemo največje možne sodelovanje pri ugotavljanju dejstev. Če ugotovimo, da je prijavljeno ravnanje v nasprotju z določbami Pogojev uporabe, pa tudi v drugih primerih, ko je to po našem mnenju smotrno, bomo tako vsebino odstranili s spletne strani Vegeta brez predhodnega obvestila uporabnika.

Z uporabo spletne strani Vegeta se zavedate, da le-ta vsebuje imena, slike, fotografije, logotipe, grafične predstavitve in druge vsebine, ki so zaščiteni z različnimi pravicami intelektualne lastnine, katerih nosilec so Podravka ali tretje osebe. Ne glede na vašo uporabo spletne strani Vegeta s tem ne pridobite pravice uporabe (licence) kateregakoli avtorskega dela, blagovne ali storitvene znamke, oblikovanja, patenta ali druge pravice, katerih nosilec sta Podravka oziroma tretja oseba.

Vaše vsebine na web strani Vegeta. Mi vam omogočamo, da na spletni strani Vegeta objavljate in nanjo prenašate (upload) fotografije, risbe ipd. Vi se zavedate, da bo to gradivo dostopno nam, drugim uporabnikom in tretjim osebam.

V trenutku predaje, prenosa ali izmenjave takih vsebin vsak uporabnik v korist Podravke ustanovi brezplačno, neizključno ter ozemeljsko, vsebinsko in časovno neomejeno pravico uporabe teh vsebin in gradiv. Na tej podlagi bomo mi pooblaščeni, da do največjega možnega obsega, ki ga dovoljujejo veljavni državni predpisi, uveljavljamo lastninske pravice na teh vsebinah in gradivih, še zlasti pri objavljanju gradiv na spletni strani Vegeta in na drugih mestih po naši izbiri, pri vključevanju gradiv v obvestila o novostih, pri uporabi in distribuiranju gradiv v promocijske in propagandne namene ne glede na medij proti drugim uporabnikom, partnerjem in tretjim osebam, pri razmnoževanju, predelavi, prilagoditvi, prikazovanju, v celoti ali delno, ne da bi potrebovali kakršnakoli nadaljnja dovoljenja uporabnika.

Če želimo na vsebinah, ki ste jih predali ali prenesli, in ki so zaščitene z avtorskimi ali drugimi pravicami, pridobiti pravico izključne uporabe, bomo medsebojne pravice in obveznosti uredili s posebno pogodbo z vami.

Kot avtor gradiva imate pravico, da sta poleg vsebin, ki jih objavljate ali prenašate na web site Vegeta, navedena vaše ime in vaš priimek. Pri objavi ali prenosu na portal imate pravico izbrati, ali naj se ob vsebini pojavi vaše uporabniško ime ali pa vaše ime in vaš priimek.

Z uporabo spletne strani Vegeta se strinjate, da katerokoli vsebino, ki jo objavite ali prenesete, spremenimo, dopolnimo, prilagodimo in uredimo. Pridržujemo si pravico, vendar se ne zavezujemo, da bomo gradivo, ki ste nam ga poslali ali ga k nam prenesli (upload), spremenili, dopolnili, uredili, objavili delno, uporabili v različnih novinarskih izdelkih pred objavo na spletni strani Vegeta ali po njej.

Vaša jamstva. Pri objavi ali prenosu (upload) vsebin na spletno stran Vegeta nam v zvezi z vsebinami, ki jih pošiljate, objavljate ali prenašate na podstrani portala, jamčite:

 • da ste avtor teh vsebin oziroma nosilec avtorskih pravic in/ali drugih pravic intelektualne lastnine na teh vsebinah ter da imate polno pooblastilo, da ustanovite v korist Podravke ustrezne pravice v skladu s temi Pogoji uporabe,

 • da je gradivo vaša lastnina oziroma da ste ga pridobili na zakonit način,

 • da pojavljanje vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami ali z drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne bo v katerikoli obliki in na katerikoli način kršilo pravic tretjih oseb, vključno z osebnimi avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine, ugleda, časti in dostojanstva, pravice do zasebnosti ter drugih pravic do zasebnosti tretjih oseb,

 • da uporaba teh vsebin v skladu s Pogoji uporabe ne bo povzročila škode, materialne ali nematerialne, nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam,

 • da vaše avtorske pravice oziroma druge pravice intelektualne lastnine niso omejene v korist neke tretje osebe,

 • da so vsebine po vašem najboljšem vedenju popolne, resnične in točne.

Strinjate se, da boste vse morebitne zahtevke po povračilu škode, naslovljene na Podravko zaradi vaše kršitve zgoraj navedenih jamstev, prevzeli nase in da boste Podravki in drugim oškodovanim uporabnikom in tretjim osebam poravnali vso škodo in stroške, ki so nastali zaradi kršitve zgornjih jamstev. Podravka se zavezuje, da vas bo brez odlašanja obvestila o prejemu vsakega zahtevka po povračilu škode zaradi kršitve zgornjih jamstev.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vsebine, ki jih uporabniki neposredno pošljejo, objavijo ali prenesejo na spletno stran Vegeta v katerikoli obliki, se jemljejo izključno "take, kakršne so" oziroma "kot so dostopne", zato se ne čutimo odgovorne za možne posledice, vključno s kakršnokoli škodo, ki je lahko povzročena drugim uporabnikom ali tretjim osebam, in ki lahko nastane zaradi različnih razlag vsebin, ki se nahajajo na spletni strani Vegeta.

Kljub vloženemu razumnemu trudu ne jamčimo, da bodo portal Vegeta oziroma vse njegove vsebine vedno dostopni in na voljo in da ne bodo vsebovali napak in računalniških programov, ki bi lahko povzročili škodo drugim uporabnikom ali tretjim osebam (npr. virusi, črvi ipd.).

Do največjega obsega, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, izključujemo odgovornost:

 • za kakršnokoli škodo, ki je nastala uporabnikom ali tretjim osebam, ker so uporabniki, tretje osebe, sponzorji, oglaševalci itd. na spletni strani objavili prepovedane vsebine in druge vsebine, nasprotne Pogojem uporabe,

 • za kakršnokoli škodo, ki jo uporabniki ali tretje osebe povzročijo ali utrpijo pri uporabi spletne strani Vegeta, zlasti v primeru zlorabe, uničenja ali poškodovanja vsebin ali funkcionalnosti, zlorabe uporabniškega računa ipd.,

 • za škodo, povzročeno drugim uporabnikom ali tretjim osebam zaradi kršitve njihovih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, ki so jo z objavo ali prenosom vsebin storili drugi uporabniki spletne strani Vegeta,

 • za škodo, povzročeno uporabnikom in/ali tretjim osebam zaradi začasne nedostopnosti spletne strani Vegeta oziroma posameznih vsebin ali funkcionalnosti,

 • za kakršnokoli škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam zaradi sprememb ali ukinitve posameznih vsebin, funkcionalnosti, storitev, oblikovanja, zasnove spletne strani Vegeta ali celega portala,

 • za kakršnokoli škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam z uporabo spletnih strani tretjih oseb, do katerih pridemo s povezavami, objavljenimi na spletni strani Vegeta.

Datum posodobitve: 17.2.2023.

Deli s prijatelji